امروز: جمعه، 4 بهمن 1398

سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی مکانیک خودرو استان زنجان
   

تماس با ما


سرگرو مکانیک :رسول محمدی -شماره تماس 09127434279

زنجان – کوچه مشکی -چهارراه سوم - 12 متری جنوبی – روبروی کانون امام خمینی تلفن 33457719 دورنگار 33464013
EMAIL:mechanic.zanjansadra@gmail.com
کد پستی ده رقمی  4513859318